Skip to main content

Regulamin stowarzyszenia zwykłego pod nazwą
Stowarzyszenia Astrologów w Polsce

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej .
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
7.Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany przez członków Stowarzyszenia na okres pięciu lat.
8. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) popularyzacja i rozwój astrologii w Polsce.
9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:
1) integrację środowiska astrologów w Polsce,
2) wypracowanie standardów nauczania i konsultacji astrologicznej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym,
3) opracowywanie i archiwizacja historii astrologii w Polsce oraz dokonań współczesnych polskich astrologów,
4) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w Polsce i za granicą,
5) organizowanie spotkań, wykładów i odczytów na temat astrologii.
10. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem
polskim lub cudzoziemcem.
11. Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela.
12. 1. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze  Stowarzyszenia.
2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:
1) śmierci  członka,
2) złożenia  przez  członka  przedstawicielowi reprezentującemu  pisemnego  oświadczenia  o  wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia.
3. Skreślenia  z  Listy  Członków  dokonuje  przedstawiciel reprezentujący.
4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje z powodu:
1) niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  Stowarzyszenia,
2) podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia,
3) działania  na  szkodę  Stowarzyszenia,
4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 18 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 24 miesięcy.
5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela reprezentującego.
13. 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Jeżeli Zebranie Członków Stowarzyszenia w oznaczonym terminie nie zgromadziło wymaganej liczby Członków, na kolejnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zwołanym w ciągu jednego tygodnia, podejmowane są uchwały niezależnie od liczby przybyłych Członków, zwykłą większością głosów (w drugim terminie).
2. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały   Zebrania Członków  podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  1/2  liczby  Członków.  Jeżeli Zebranie Członków Stowarzyszenia w oznaczonym terminie nie zgromadziło wymaganej liczby Członków, na kolejnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zwołanym w ciągu jednego tygodnia, podejmowane są uchwały o zmianie regulaminu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia niezależnie od liczby przybyłych Członków, zwykłą większością głosów (w drugim terminie). Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
14. 1. Podejmowanie przez Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
2.Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Izabela Podlaska-Konkel
………………………………………………………..
(podpis Przedstawiciela)