Skip to main content

Projekt ASTROGutenberg
KLASYKA ASTROLOGII ZA DARMO
Stowarzyszenie Astrologów w Polsce

William Lilly
ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
1647 r.
tłumaczenie rozdziału: Tomasz Wiński, redakcja: Izabela Podlaska-Konkel

ROZDZIAŁ 21
Jak poznać, czy pożądana rzecz zaistnieje, czy nie

Starożytni przekazali nam, że istnieją cztery sposoby lub środki, dzięki którym możemy odkryć, czy pytanie lub pożądana rzecz będą osiągnięte, czy nie.

KONIUNKCJA. Po pierwsze, poprzez koniunkcję. Gdy w związku z tym widzisz władcę ascendentu i władcę domu, który sygnifikuje rzecz, o którą ktoś pyta, przyspieszających do koniunkcji, która zachodzi w domu pierwszym lub w którymkolwiek domu kątowym, a sygnifikatory spotykają się bez prohibicji i refrenacji, zanim dojdą do dokładnej koniunkcji, wtedy możesz sądzić, że rzecz, o którą ktoś pyta, dojdzie do skutku bez zbędnej zwłoki lub przeszkody. Tym szybciej, jeśli sygnifikatory będą w ruchu prostym i będą w silnej godności podstawowej lub przygodnej. Lecz jeśli koniunkcja sygnifikatorów będzie w domu następującym, to dojdzie do skutku, ale nie tak szybko. Jeśli w domach upadających, to z niekończącą się stratą czasu, z pewnymi kłopotami i wielkim trudem.

SEKSTYL LUB TRYGON. Rzeczy również dochodzą do skutku, kiedy główne sygnifikatory tworzą aplikacyjny sekstyl lub trygon z dobrych domów i miejsc, gdzie są silne w swojej podstawowej godności (i nie napotykają żadnego przeszkadzającego maleficznego aspektu przed utworzeniem dokładnego sekstylu lub trygonu, mam na myśli ścisły sekstyl lub trygon).

KWADRATURA I OPOZYCJA. Rzeczy dochodzą także do skutku, kiedy sygnifikatory tworzą aplikacyjną kwadraturę, pod warunkiem, że każda planeta posiada godność w stopniach, w których się znajduje i aplikuje z właściwych i dobrych domów, w innym przypadku nie. Czasami zdarza się, że sprawa dochodzi do skutku, kiedy sygnifikatory tworzą aplikacyjną opozycję, ale zdarza się to wtedy, kiedy powstaje recepcja mutualna poprzez domy i z przyjaznych domów, oraz kiedy Księżyc separuje od sygnifikatora rzeczy, której dotyczy pytanie i jednocześnie aplikuje do władcy ascendentu. Rzadko widuję, aby jakaś rzecz dochodziła do skutku poprzez opozycję, a dla kwerenta byłoby lepiej, jeśliby rzecz nie została dokonana. A to dlatego, że jeśli pytanie dotyczyło małżeństwa, to strony rzadko się zgadzały, zawsze się krytykowały i kłóciły, każda ze stron narzekała na swój zły wybór, zrzucając winę na swoich chciwych rodziców, sama się do tego nie przyznając. A jeśli pytanie dotyczyło posagu lub pieniędzy, kwerentowi się rzeczywiście udało, odzyskać swoje pieniądze lub obiecany posag, lecz więcej go kosztowało uzyskanie tego w świetle prawa, niż był warty dług, itd. I widziałem, że tak przydarzyło się w przypadku wielu innych spraw, itd.

PRZENIESIENIE. Rzeczy dochodzą do skutku poprzez przeniesienie światła i natury w taki oto sposób.

Kiedy sygnifikatory kwerenta i kwezytora rozluźniają koniunkcję lub sekstyl, trygon, oraz jakaś planeta oddala się od jednego z sygnifikatorów, z którym jest w recepcji poprzez dom, triadę lub termę, a potem ta planeta aplikuje do innego z sygnifikatorów koniunkcją lub aspektem, zanim utworzy koniunkcję lub aspekt z jakąś inną planetą, to wtedy przenosi siłę, wpływ i cechy pierwszego sygnifikatora do drugiego, i wtedy ta interweniująca planeta (albo mężczyzna, czy kobieta, sygnifikowana przez tą planetę) przywiedzie rzecz rozpatrywaną do skutku.

Weź pod uwagę, którego domu władcą jest planeta, która interweniuje lub przenosi naturę i światło dwóch planet i opisz jego lub ją, i powiedz klientowi, że może powiedzie mu się w biznesie itp. Jeśli jest to władca drugiego domu, to w grę wchodzi pokaźna kwota, jeśli władca trzeciego, to krewny lub sąsiad i tak w przypadku pozostałych domów, o czym więcej będzie w późniejszych przykładach werdyktów.

ZBIERANIE. Sprawy dochodzą również do skutku wtedy, kiedy dwa główne sygnifikatory nie widzą się nawzajem, ale oba tworzą oddzielne aspekty do planety, która jest od nich wolniejsza i oba są z nią w recepcji poprzez którąś z godności podstawowej. Wówczas ta planeta, która w ten sposób zbiera światło ich obu, doprowadza pożądaną rzecz do skutku, co oznacza, że osoba w jakiś sposób zainteresowana obiema stronami, ukazana i sygnifikowana przez tą planetę, dokona, wpłynie i zakończy rzecz, która w innym wypadku nie mogłaby dojść do skutku. Tak samo wiele razy można zobaczyć dwie osoby, które są w niezgodzie i żadna z nich nie myśli w żaden sposób ustąpić, wtedy nagle sąsiad lub przyjaciel przypadkowo pogodzi ich spór, ku zadowoleniu obu stron. I to nazywamy zbieraniem.

Wreszcie, rzeczy czasami dochodzą do skutku poprzez posadowienie planet w domach, a mianowicie kiedy sygnifikator pożądanej rzeczy jest posadowiony na ascendencie. Jeśli ktoś pyta, czy uzyska pozycję lub godność i jeśli wtedy władca dziesiątego domu będzie posadowiony na ascendencie, wtedy osiągnie pożądaną korzyść, urząd, pozycję lub honor. Ta reguła starożytnych nie jest prawdziwa oraz stoi w sprzeczności z rozumem, z wyjątkiem kiedy Księżyc, poza posadowieniem w domu, przenosi światło sygnifikatora rzeczy pożądanej do władcy ascendentu.  Wielokrotnie zaobserwowano, że aplikacja sygnifikatorów wskazuje na chęć obu stron, ale separacja zazwyczaj na utratę. To znaczy, prostszymi słowami, kiedy widzisz główne sygnifikatory, kwerenta oraz rzeczy lub strony oczekiwanej, że separują, wtedy są małe nadzieje na osiągnięcie lub spełnienie tego, co jest pożądane (niezależnie od posadowienia w domach). Ale jeśli będą aplikować, to strony są chętne, sprawa jeszcze jest w toku i jest duże prawdopodobieństwo, że sprawa dojdzie do skutku lub że później dojdzie do zgody.

Przy wszystkich pytaniach obserwuj w ogólności następującą metodę.

Ascendent reprezentuje osobę kwerenta, drugi dom jego majątek, trzeci jego krewnego, czwarty jego ojca, piaty jego dzieci, szósty jego służącego lub chorobę, siódmy jego żonę, ósmy sposób jego śmierci, dziewiąty jego religię lub podróże, dziesiąty jego pozycję lub honor, jedenasty jego przyjaciół, dwunasty jego ukrytych wrogów.

Musisz też zrozumieć, że gdy ktoś pyta o kobietę lub jakąkolwiek osobę sygnifikowaną przez siódmy dom i jego władcę, wtedy siódmy dom będzie jej ascendentem i będzie ją sygnifikować, ósmy dom będzie sygnifikować jej majątek i będzie jej drugim domem, dziewiąty dom będzie sygnifikować jej braci i krewnych, dziesiąty będzie reprezentować jej ojca, jedenasty jej dzieci lub predyspozycje do posiadania dzieci, dwunasty jej choroby i służących, pierwszy dom jej partnera, drugi dom jej śmierć, trzeci jej podróż, czwarty jej matkę, piąty jej przyjaciół, szósty jej smutek, troski i osobistych wrogów.

Kiedy pytanie będzie dotyczyć lub będzie o duchownego, ministra lub brata żony lub ukochanej, dziewiąty dom będzie reprezentować każdego z nich, ale dziesiąty dom będzie sygnifikatorem ich zamożności, jedenasty dom oznaczać będzie jego Braci, i tak według porządku. We wszystkich rodzajach pytań osobę, o którą pytamy, będzie sygnifikować jej ascendent lub jej pierwszy dom, po którym następuje drugi dom, trzeci i tak dalej po kolej w kolejności wszystkie dwanaście domów.

Jeśli pytanie dotyczy króla, dom dziesiąty będzie jego pierwszym domem, dom jedenasty jego drugim domem i tak dalej w kolejności. Ale w horoskopie urodzeniowym ascendent zawsze oznacza daną osobę, bez względu czy jest to król czy żebrak. Jeśli dobrze zrozumiesz te rzeczy, możesz przystąpić do wydawania werdyktu. Nie musisz tego wszystkiego znać na pamięć, co napisałem, ale musisz wiedzieć, kiedy się mylisz, a kiedy nie i kiedy horoskop jest ważny, a kiedy nie. Powinienem również pokazać, jak obliczać Punkt Fortuny, ale zrobię to w pierwszym przykładzie. Różnie stosuje się Punkt Fortuny, ale żaden z autorów, którzy o nim piszą, nie rozumie, jak to robić prawidłowo. Tak czy inaczej zauważ, że jeśli król zada pytanie horarne, jego oznacza ascendent, tak samo jak każą inną osobę, która zada pytanie. I wszystkie domy są mu przyporządkowane w kolejności, jak innym zwykłym ludziom. Bowiem ziemia należy do królów w takim samym stopniu jak do innych ludzi i na nich też przychodzi ich czas.

 

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Stowarzyszenie Astrologów w Polsce i autor tłumaczenia zezwalają na jego kopiowanie na własny użytek, cytowanie i wykorzystanie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału, tłumacza, redaktorów oraz miejsce pierwotnej publikacji z aktywnym linkiem do tej strony: Stowarzyszenie Astrologów w Polsce – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl, a także nazwę licencji (CC BY-NC-ND 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.